Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura środowiskowa
Planowane zadanie inwestycyjne pn. "Budowa linii napowietrznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową SE Kielce Piaski i SE Radkowice", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1309), zaliczyć należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, Inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej). Po wprowadzeniu planowanego przedsięwzięcia do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i zebraniu dokumentacji wymaganej przepisami, Inwestor wystąpi z wnioskiem o wydanie wspomnianej decyzji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Wydanie decyzji środowiskowej poprzedzi procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (procedura OOŚ) z udziałem społeczeństwa, a także konieczność uzyskania opinii od Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.