Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura planistyczna
Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja każdej inwestycji, w tym budowa linii napowietrznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski, odbywać się powinna zgodnie z procedurami określonymi szczegółowo w przepisach prawa. Chcąc zrealizować tego rodzaju obiekt budowlany konieczne jest uzyskanie wielu decyzji, uzgodnień i opinii wydawanych przez różne organy administracji publicznej. Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) rozpoczęcie prac budowlanych związanych z planowaną budową linii napowietrznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wymaga uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z warunków uzyskania wspomnianej decyzji jest zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z wymaganiami inwestora (PSE Operator S.A.), przyszły wykonawca prac budowlanych (PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.) rozpoczął procedurę planistyczną polegającą na zmianie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin, przez które przebiegać ma planowana trasa linii. W dalszej kolejności planuje się doprowadzić do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na obszarach obejmujących planowaną do wybudowania linię.