Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Porozumienie
Porozumienie
o współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski"
zawarte 30 maja 2008 roku w Kielcach, pomiędzy:

PSE-Operator S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596, wysokość kapitału zasadowego 9 357 173 000,00 złotych, kapitał zakładowy w całości wpłacony, NIP 526-274-89-60, reprezentowaną przez:
1. Stefanię Kasprzyk - Prezesa Zarządu,
2. Andrzeja Wołosza - Wiceprezesa Zarządu,
zwaną dalej "Inwestorem",
a
Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą urzędu przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach. reprezento­anym, przez:
1. Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
2. Zdzisława Wrzałkę - Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego,
zwanym dalej "WŚ",
Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach, reprezentowanym przez:
Wojciecha Płazę - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
zwanym dalej "ŚZDW",
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59, adres do korespondencji: GDDKiA, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45,26-950 Kielce,
reprezentowanym przez:
Ewę Sayor - Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,
zwaną dalej,, GDDKiA",

Gminą Kielce, z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Kielcach, reprezentowaną     przez: Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce,
zwaną dalej "Gminą"
Gminą Miedziana Góra, z siedzibą przy ul Urzędniczej 18 w Miedzianej Górze, reprezentowaną przez: Macieja Lubeckiego - Wójta gminy Miedziana Góra,
zwaną dalej "Gminą",
Gmina Piekoszów, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 66a w Piekoszowej, reprezentowana przez:
Krzysztofa Dąbrowę - Wójta gminy Piekoszów,
zwaną dalej "Gminą",
Gminą Sitkówka-Nowiny, z siedzibą przy ul. Białe Zagłębie 25 w Sitkówce, reprezentowaną przez: Stanisława Jerzego Batyckiego - Wójta gminy Sitkówka-Nowiny,
zwaną dalej "Gminą",
Gminą Chęciny, z siedzibą przy Placu 2-go Czerwca 4 w Chęcinach, reprezentowaną przez:
Roberta Jaworskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny,
zwaną dalej "Gminą",
zwanymi dalej łącznie "Stronami", a odrębnie "Stroną".

Zważywszy, że:
1. Inwestor zamierza zrealizować inwestycję celu publicznego pn.: "Budowa linii 220 kV Radkowice - Kielce  Piaski" zwaną dalej "Zadaniem Inwestycyjnym" i polegającą na Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV od stacji elektroenergetycznej Radkowice do stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski, zwaną dalej linią 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.
2. Zadanie Inwestycyjne ma na celu:
a) poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców gmin i innych odbiorców zlokalizowanych wokół aglomeracji kieleckiej,
b) stworzenie warunków umożliwiających napływ nowych inwestycji na teren aglomeracji kieleckiej,
c) utworzenie alternatywnych możliwości zasilania w energię elektryczną sieci elektroenergetycznych różnych napięć, usytuowanych na terenach aglomeracji kieleckiej; w normalnych, remontowych i poawaryjnych stanach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
W celu umożliwienia sprawnego wykonania Zadania Inwestycyjnego, Strony postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie, zwane dalej "Porozumieniem", o następującej treści:

§ 1. Przedmiot porozumienia
1. Przedmiotem dorozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy WŚ, GDDKiA, ŚZDW, Gminą a Inwestorem w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją Zadania Inwestycyjnego z wykorzystaniem wspólnego "korytarza przestrzennego" drogi krajowej nr 7 na terenie Gminy, w szczególności w sprawie wprowadzenia Zadania Inwestycyjnego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zwanych w dalszej treści Porozumienia "SUiKPZ" oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, zwanych w dalszej treści Porozumienia "MPZP", właściwych dla gmin:
Kielce,
Miedziana Góra,
Piekoszów,
Sitkówka-Nowiny,
Chęciny,
oraz budowy i przekazania wykonanego Zadania Inwestycyjnego do użytkowania.

§2. Obowiązki Stron
1. W ramach realizacji przedmiotu Porozumienia WŚ zobowiązuje się do:
 1. wprowadzenia inwestycji celu publicznego jakim jest Zadanie Inwestycyjne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa integralnego ze strategią rozwoju województwa,
 2. udostępnienia Inwestorowi w ramach obowiązujących przepisów prawa, na etapie prac planistycznych oraz na etapie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i innych wymaganych prawem opinii i uzgodnień, wszelkich posiadanych materiałów i dokumentów, które mogą być pomocne dla Inwestora, w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego,
 3. udzielenia pomocy w doprowadzeniu do uzyskania przez Inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę dla Zadania Inwestycyjnego.
2. W ramach realizacji przedmiotu Porozumienia GDDKiA zobowiązuje się do:
 1. udostępnienia Inwestorowi materiałów będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Kielcach, dotyczących aktualnych rozwiązań projektowych dla realizowanego zadania ?Rozbudowa do parametrów drogi dwujezdniowej, klasy ekspresowej obwodnicy Kielc, w ciąg drogi krajowej nr 7",
 2. wspólnego z Inwestorem opracowania wymagań technicznych dla umiejscowienia linii elektroenergetycznej 220 kV w pasie ochronnym drogi.
3. W ramach realizacji przedmiotu Porozumienia ŚZDW zobowiązuje się do:
udzielenia pomocy Inwestorowi w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszelkich spraw formalno-prawnych
niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę dla Zadania Inwestycyjnego, w tym wszelkich uzgodnień wynikających z przyjętej trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 220kV i jej kolizyjności z inną infrastrukturą i otoczeniem.
4. W ramach realizacji przedmiotu (porozumienia gmina zobowiązuje się do:
 1. dołożenia należytej staranności, do tego aby - w jak najkrótszym terminie od dnia podpisania Porozumienia - opracować i uchwalić lub dokonać zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (zgodnych z ustaleniami zawartymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa), celem wprowadzenia do tych planów Zadania Inwestycyjnego pn. ?Budowa linii 220kV Radkowice - Kielce Piaski"; niezbędne koszty związane z ww. zmianami zobowiązuje się ponieść Inwestor,
 2. wspierania Inwestora w trakcie czynności zmierzających do uzyskania prawa do dysponowania, nieruchomością na cele Budowlane - dla celów koniecznych do wykonania Zadania Inwestycyjnego,
 3. udostępnienia Inwestorowi, w ramach obowiązujących przepisów prawa, na etapie prac planistycznych oraz na etapie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i innych wymaganych prawem opinii i uzgodnień, wszelkich posiadanych materiałów i dokumentów, które mogą być pomocne dla Inwestora, w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego,
 4. udzielenia pomocy Inwestorowi w organizowaniu i prowadzeniu spotkań ze społecznością lokalną w celu skutecznego rozwiązywania problemów powstałych w związku z realizacją Zadania Inwestycyj­nego, w tym umożliwienie korzystania dla tych celów z pomieszczeń Będących w dyspozycji urzędu gminy,
 5. udzielenie, w miarę możliwości Inwestorowi pomocy w zorganizowaniu punktu informacyjnego w urzędzie gminy, w którym. Będą udzielane informacje o Zadaniu Inwestycyjnym oraz składowane i prezentowane materiały informacyjne o Zadaniu Inwestycyjnym,
 6. zapewnienia udziału przedstawicieli gminy w spotkaniach organizowanych przez Inwestora, a dotyczących Zadania Inwestycyjnego, w tym w cyklicznych spotkaniach poświęconych, omówieniu Bieżącej realizacji zobowiązań Stron, wynikających z Porozumienia.

5. W ramach realizacji przedmiotu Porozumienia Inwestor zobowiązuje się do:
1) Budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Radkowice - Kielce Piaski przy zachowaniu ładu przestrzennego, minimalizacji skutków negatywnego oddziaływania na środowisko, zastosowaniu najlepszych dostępnych technik, ponosząc niezbędne koszty związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego,
2) przekazania Stronom projektu graficznego przebiegu trasy Zadania Inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia,
3) przekazywania na bieżąco materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia planistycznych prac przygotowawczych dla planowanej Inwestycji,
4) dostarczenie materiałów niezbędnych dla wypracowania zasad i warunków Budowy linii 220kV w pasie ochronnym drogi krajowej.
5) dostarczanie na bieżąco wg zgłoszonych przez Strony porozumienia potrzeb wszelkich materiałów i informacji niezbędnych w procesie przygotowania Zadania Inwestycyjnego w tym uzyskania pozwolenia budowlanego oraz jego realizacji.
6) wyrażania opinii oraz dokonywania uzgodnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wystąpienia od Stron we wszystkich sprawach związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego,
7) prowadzenia kampanii informacyjnej o Zadaniu Inwestycyjnym dla mieszkańców gminy,
S) opracowania i dostarczenia do urzędu gminy materiałów informacyjnych o Zadaniu Inwestycyjnym,
9) zapewnienia udziału przedstawicieli Inwestora w spotkaniach dotyczących Zadania Inwestycyjnego, w tym w spotkaniach poświęconych omówieniu bieżącej realizacji zobowiązań Stron wynikających z Porozumienia.

6. Wszystkie Strony Porozumienia wyrażają wolę udzielania wzajemnej pomocy w formie wymiany informacji oraz materiałów koniecznych do opracowania i opiniowania dokumentów niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§3. Upoważnienie do prowadzenia spraw
Sprawy związane z realizacją przedmiotu Porozumienia prowadzić będą:
1) ze strony Województwa Świętokrzyskiego: Wojciech Siporski, Cezary Błach
2) ze strony Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: Wojciech Sierak
3) ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach: Krzysztof Strzelczyk
4) ze strony Gminy Kielce: Władysław Boberek
5) ze strony Gminy Miedziana Góra: Tomasz Bucki
6) ze strony Gminy Piekoszów: Przemysław Chmiel
7) ze strony Gminy Sitkówka-Nowiny: Andrzej Waśko
8) ze strony Gminy Chęciny: Jerzy Kasiński
9) ze strony Inwestora: Marcin Laskowski

§4. Postanowienia końcowe
1. Oświadczenia woli związane z wykonaniem dorozumienia. jego zmianą tuk uzupełnieniem powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przepływ informacji pomiędzy Stronami, ma ważność tylko przy zachowaniu formy pisemnej. Informacje mogące rodzić skutki prawne- przekazane faksem muszą Być następnie potwierdzone w formie pisemnej.
2. Porozumienie zastało sporządzone w 10. jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Inwestor, a po jednym każda z pozostałych Stron. Każda Strona porozumienia powinna być parafowana przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przy czym moc oryginału mają wyłącznie parafowane i podpisane egzemplarze dorozumienia.
3. Integralną część dorozumienia stanowi:
Załącznik nr 1: Graficzny projekt przebiegu trasy Zadania Inwestycyjnego