Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
O inwestycji

Znaczenie planowanej inwestycji

W chwili obecnej aglomeracja kielecka zasilana jest dwoma liniami przesyłowymi z sieci 220 kV. Przychodzące linie 220 kV wyprowadzone są z stacji 400/220 kV Kielce zlokalizowanej po zachodniej części Kielc i zasilają stacje elektroenergetyczne 220/110/15 kV Kielce Piaski i 220/110/15 kV Radkowice. Te wybudowane kilkadziesiąt lat temu linie nie są w stanie przesłać wystarczającej ilości energii elektrycznej dla intensywnie rozwijającej się  aglomeracji kieleckiej. W chwili obecnej w regionie tym, w wyniku intensywnego napływu inwestycji, pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z istniejącej sieci, napotyka na poważne trudności.

Konieczność budowy połączenia 220 kV relacji Radkowice - Kielce  Piaski wynika  z potrzeby
poprawy zasilania sieci rozdzielczej w rejonie kieleckim. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc i zlikwiduję się promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski.

Promieniowe zasilanie stacji Kielce Piaski posiada następujące ograniczenia:
 • brak zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej,
 • brak zasilania tysięcy odbiorców w przypadku awarii jedynej linii zasilającej,
 • brak rezerwowego zasilania ,
 • ograniczone możliwości przyłączania nowych odbiorców,
 • brak możliwości przeprowadzenia generalnego remontu istniejącej linii 220 kV.
Realizacja inwestycji przyniesie następujące korzyści:
 • poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców gmin i innych odbiorców zlokalizowa­nych wokół aglomeracji kieleckiej,
 • zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną aglomeracji kieleckiej,
 • rozbudowę systemu elektroenergetycznego umożliwiającego przyłączanie nowych odbiorców energii,
 • utworzenie alternatywnych możliwości zasilania w energię elektryczną sieci elektroenergetycznych różnych napięć, usytuowanych na terenach  aglomeracji kieleckiej, w  normalnych, remontowych i awaryjnych stanach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • stworzenie korzystnych warunków umożliwiających napływ nowych inwestycji na teren aglomeracji kieleckiej,
oraz w aspekcie uwarunkowań lokalizacyjnych:
 • kompensację oddziaływań ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą techniczną - tworzenie korytarzy infrastrukturalnych,   
 • zachowanie ładu przestrzennego,
 • zapewnienie optymalnych warunków dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego.Kto jest kim

PSE S.A. Inwestor

Są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności - jako OSP - określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i  220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
www.pse.pl


Od 1 maja 2017 r. w ramach struktury PSE S.A. rozpoczęła działalność Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI). CJI jest właścicielem procesu inwestycjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Celami działania CJI są: 
- zapewnienie efektywnej realizacji procesu inwestycjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego,
- zarządzanie, koordynacja i doskonalnie metodtycznego zarządzania procesem inwestycjnym PSE S.A.


ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Wykonawca

ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka ta należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD Warszawa Sp. z o.o. buduje i  modernizuje przede wszystkim linie napowietrzne i kablowe wysokiego napięcia (400, 220 i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej. Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową, zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową ofertę. W skład Grupy wchodzi m.in. ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A., doświadczona i renomowana firma, specjalizująca się w projektowaniu linii i stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W celu zapewnienia najwyższych standardów organizacji i obsługi Klientów Spółka ELBUD Warszawa uzyskała liczące się na rynku certyfikaty: ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskiem).
www.elbud.waw.pl