Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
O inwestycji

Znaczenie planowanej inwestycji

W chwili obecnej aglomeracja kielecka zasilana jest dwoma liniami przesyłowymi z sieci 220 kV. Przychodzące linie 220 kV wyprowadzone są z stacji 400/220 kV Kielce zlokalizowanej po zachodniej części Kielc i zasilają stacje elektroenergetyczne 220/110/15 kV Kielce Piaski i 220/110/15 kV Radkowice. Te wybudowane kilkadziesiąt lat temu linie nie są w stanie przesłać wystarczającej ilości energii elektrycznej dla intensywnie rozwijającej się  aglomeracji kieleckiej. W chwili obecnej w regionie tym, w wyniku intensywnego napływu inwestycji, pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z istniejącej sieci, napotyka na poważne trudności.

Konieczność budowy połączenia 220 kV relacji Radkowice - Kielce  Piaski wynika  z potrzeby
poprawy zasilania sieci rozdzielczej w rejonie kieleckim. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc i zlikwiduję się promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski.

Promieniowe zasilanie stacji Kielce Piaski posiada następujące ograniczenia:
 • brak zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej,
 • brak zasilania tysięcy odbiorców w przypadku awarii jedynej linii zasilającej,
 • brak rezerwowego zasilania ,
 • ograniczone możliwości przyłączania nowych odbiorców,
 • brak możliwości przeprowadzenia generalnego remontu istniejącej linii 220 kV.
Realizacja inwestycji przyniesie następujące korzyści:
 • poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców gmin i innych odbiorców zlokalizowa­nych wokół aglomeracji kieleckiej,
 • zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną aglomeracji kieleckiej,
 • rozbudowę systemu elektroenergetycznego umożliwiającego przyłączanie nowych odbiorców energii,
 • utworzenie alternatywnych możliwości zasilania w energię elektryczną sieci elektroenergetycznych różnych napięć, usytuowanych na terenach  aglomeracji kieleckiej, w  normalnych, remontowych i awaryjnych stanach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • stworzenie korzystnych warunków umożliwiających napływ nowych inwestycji na teren aglomeracji kieleckiej,
oraz w aspekcie uwarunkowań lokalizacyjnych:
 • kompensację oddziaływań ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą techniczną - tworzenie korytarzy infrastrukturalnych,   
 • zachowanie ładu przestrzennego,
 • zapewnienie optymalnych warunków dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego.



Kto jest kim

PSE S.A. Inwestor

Są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności - jako OSP - określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i  220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
www.pse.pl


ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Wykonawca

ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka ta należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD Warszawa Sp. z o.o. buduje i  modernizuje przede wszystkim linie napowietrzne i kablowe wysokiego napięcia (400, 220 i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej. Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową, zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową ofertę. W skład Grupy wchodzi m.in. ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A., doświadczona i renomowana firma, specjalizująca się w projektowaniu linii i stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W celu zapewnienia najwyższych standardów organizacji i obsługi Klientów Spółka ELBUD Warszawa uzyskała liczące się na rynku certyfikaty: ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskiem).
www.elbud.waw.pl


EPC S.A. Inżynier kontraktu

To spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).
www.pse-inwestycje.pl