Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Normy i przepisy
Podstawowe akty prawne regulujące procedurę lokalizacyjną oraz postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (linki):

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. u. nr 80, poz. 717 z póżn. zmianami:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U.08.199.1227 z późn. zmianami:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227