Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Materiały informacyjne
Rozbudowa Kielce Piaski Folder "Budowa linii napowietrznej 220 kV, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje Radkowice i Kielce Piaski"
Lipiec 2012 r.


Pobierz: folder_linia_220kV_web_lipiec.pdf
Folder przedstawia najistotniejsze kwestie związane z fazą projektowania (wybór trasy linii), budowy oraz późniejszej eksploatacji jednotorowej linii napowietrznej o napięciu 220 kV, której zadaniem będzie połączenie rozbudowywanych stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice oraz Kielce Piaski. W opracowaniu wskazano na analizowane pod kątem oddziaływań środowiskowych oraz implikacji społecznych rożne trasy linii napowietrznej, a także scharakteryzowano przewidywane do zastosowania rozwiązania techniczne planowanej do wybudowania linii. Wydawnictwo prezentuje w sposób przystępny zagadnienia dotyczące oddziaływania linii na środowisko, w tym problemy związane z występowaniem hałasu oraz pola elektromagnetycznego w najbliższym otoczeniu linii, ze wskazaniem na obowiązujące w tym zakresie przepisy. Folder charakteryzuje w sposób syntetyczny procedurę lokalizacyjną charakterystyczną dla tego rodzaju inwestycji liniowych, a w końcowym fragmencie zawiera podstawowe informacje dla właścicieli gruntów położonych na trasie projektowanej linii.

   
Rozbudowa Kielce Piaski Folder "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski"
Marzec 2012 r.


Pobierz: folder-kielcepiaski_web.pdf
W opracowaniu zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące planowanej rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski stanowi jedno z trzech kluczowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez PSE Operator S.A. w województwie świętokrzyskim. Treść folderu wskazuje kluczową rolę przewidywanej do rozbudowy stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opracowanie zawiera charakterystykę obiektu istniejącego i prezentuje planowany do wykonania zakres prac, w tym przewidywaną budowę nowej rozdzielni 220 kV w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear). W końcowym fragmencie folderu zaprezentowano możliwe oddziaływania środowiskowe towarzyszące rozbudowie i późniejszej eksploatacji stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski.

   
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice Folder  "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice"
Luty 2012 r.


Pobierz: folder-radkowice_web.pdf
Opracowanie prezentuje najważniejsze kwestie związane z planowaną rozbudową stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice, stanowiącą jedno z trzech kluczowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez PSE Operator S.A. w województwie świętokrzyskim. Treść folderu wskazuje na niezwykle ważną rolę  przewidywanej do rozbudowy stacji elektroenergetycznej Radkowice w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zawiera też charakterystykę obiektu istniejącego i wskazuje na planowany zakres prac budowlanych. W końcowym fragmencie wydawnictwa zaprezentowano możliwe oddziaływania środowiskowe towarzyszące rozbudowie i późniejszej eksploatacji stacji elektroenergetycznej Radkowice.

 
ULOTKA INFORMACYJNA Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych

Pobierz: ulotka.pdf (21,8 MB)
Aktualnie aglomeracja kielecka zasilana jest z trzech stacji elektroenergetycznych: 400/220/110 kV Kielce oraz 220/110 kV Radkowice i 220/110 kV Kielce Piaski. Brak bezpośredniego połączenia stacji Radkowice i Kielce Piaski powoduje, że każda awaria w stacji 400/220/110 kV Kielce może spowodować poważne problemy w zasilaniu wspomnianych stacji Radkowice i Kielce Piaski, a w konsekwencji wszystkich odbiorców zasilanych z tych stacji. Stan taki stanowi zatem bardzo poważne zagrożenie nie tylko dla pewności zasilania aglomeracji kieleckiej lecz także całego województwa świętokrzyskiego. W celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do odbiorców zamieszkujących obszar aglomeracji kieleckiej oraz zwiększenia pewności zasilania w całym województwie świętokrzyskim, krajowy operator systemu przesyłowego PSE Operator S.A. podjął decyzję o modernizacji.

   
LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA FOLDER "LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA"
Wydanie 5, Warszawa 2008, aktualizacja 2009

Pobierz: folder.pdf (8,7 MB)
Opracowanie prezentuje w przystępny sposób całokształt zagadnień związanych z problematyką oddziaływania na środowisko linii i stacji najwyższych napięć (powyżej 110 kV): od wiadomości teoretycznych o prądzie elektrycznym, polu i promieniowaniu elektromagnetycznym, poprzez zagadnienia dotyczące budowy obiektów elektroenergetycznych, do dostarczania energii elektrycznej odbiorcom. Bogato ilustrowana jest część poświęcona zagadnieniom pól elektromagnetycznych, co ułatwia odbiór i zrozumienie materiału. Folder zawiera m.in. obowiązujące normy, przepisy, zalecenia krajowe i zagraniczne. Autorzy opracowania poświęcili dużo miejsca kwestiom społecznym i prawnym, jakie mogą wiązać się z budową oraz eksploatacją linii i stacji elektroenergetycznych, a także dyskutowanym w ostatnim czasie zagadnieniom przebywania ludzi w otoczeniu linii napowietrznych najwyższych napięć.

 
LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA "LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA"
Wydanie 4, Warszawa 2008

Pobierz: informator.pdf (5,3 MB)
Opracowanie ma charakter monografii poświęconej oddziaływaniu na środowisko linii i stacji najwyższych napięć (powyżej 110 kV). Publikacja jest efektem prac zespołu specjalistów - ekspertów i badaczy reprezentujących medycynę, inżynierię elektryczną, ochronę środowiska oraz dziedziny związane z zagospodarowaniem przestrzeni.. Dzięki bogatemu udokumentowaniu opracowań, publikacji i materiałów źródłowych, do których odnosili się poszczególni autorzy, czytelnicy zainteresowani pogłębieniem wiedzy w przedstawionych obszarach mogą z łatwością to uczynić.

 
LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA "LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA"
Zaktualizowany rozdział 5

Pobierz: informator - 5 rozdział.pdf (1 MB)
Zaktualizowany rozdział 5 Informatora - wydanie z 2008 r.- Ochrona środowiska w świetle obowiązujących przepisów w związku z istotnymi zmianami aktów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące procedury lokalizacyjnej rzedsięwzięć inwestycyjnych, w tym elektroenergetycznych, a w szczególności kwestie związane z ochroną środowiska w działalności inwestycyjnej.