Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Interesujące linki
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. u. nr 80, poz. 717 z póżn. zmianami:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U.08.199.1227 z późn. zmianami:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2008199122

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031921883&type=2

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071200826

7. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
www.gdos.gov.pl

8. EURELECTRIC  (organizacja międzynarodowa publikująca przepisy w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi obowiązujące w różnych krajach)
www.eurelectric.org

9. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) Kryteria zdrowia środowiskowego. Monografia nr 238. Pola elektromagnetyczne bardzo niskiej częstotliwości:
http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/

10. ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem):
http://www.icnirp.de/