Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kielce
listopad 2014

Na sesji w dniu 06.11.2014 r. Rada Miasta Kielce uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, która wprowadziła do dokumentów planistycznych miasta  trasę linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski.