Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Uchwalenie Zmiany SUiKZP w gminie Sitkówka-Nowiny
marzec 2014

Na sesji w dniu 26.02.2014r. Rada Gminy Sitkówka - Nowiny uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy zatwierdzając w ten sposób przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.